Arpeggion på gitarr

Arpeggio används ibland som synonym till brutna ackord och det går att se på arpeggio och brutna ackord som samma sak. Arpeggion kan dock även ha en något annorlunda innebörd. Arpeggion handlar om att spela toner som ingår i ackord tillsammans, ett i taget. Arpeggion kan till exempel användas för att skapa solon.

Arpeggions uppbyggnad och spelexempel

Arpeggion liknar skalor då det i båda fallen handlar om ett antal toner som hör ihop. Skillnaden är att arpeggios endast utgörs av toner i ett ackord medan skalor utgörs av fler toner, till exempel alla som ingår i en tonart. Tonerna som utgör arpeggion kan spelas i vilken ordning som helst.

Bilden nedan visar toner som kan ingå i arpeggion baserade på C- samt Cmaj7-ackorden.

Arpeggio översikt - C dur

rot = roten i ackordet (tonen C)
not = övriga toner som ingår i ackordet (E och G)

Diagram över toner i arpeggio i C dur

Arpeggio översikt - Cmaj7

rot = roten i ackordet (tonen C)
not = övriga toner som ingår i ackordet (E, G och B)

Diagram över toner i arpeggio i Cmaj7

Skillnaden här är att tonerna utgörs av ett ackord bestående av fyra toner i stället för tre som i första diagrammet. Det innebär att fler toner också kan ingå i arpeggion baserade på Cmaj7. Fler diagram för arpeggios baserade på dur- och mollackord kan hittas på GuitarScale.org.

Flyttbara arpeggion för olika ackordtyper: pdf med tabs

Arpeggio med flera ackord

Det blir oftast bäst om arpeggion från flera ackord ingår tillsammans i ett upplägg och kombineras.

Genom att använda öppna strängar kan du spela toner från ackord på en sträng med två fingrar. Nedan kan du se hur detta kan göras i sekvensen A - D - E - A. Intervallerna är samma mellan grundton (0), ters (4) och kvint (7).

Tab arpeggio durackord

Samma koncept kan användas för mollackord. Tabulaturen nedan visar sekvensen Am - Dm - Em - Am. Vad som har hänt är att mollackordets förminskade ters hamnar på tredje i stället för på fjärde bandet.

Tab arpeggio mollackord

Dessa spelexempel är mest tänkt att visa hur ackord kan förvandlas till arpeggion på ett simpelt vis. Det ger många vidare möjligheter och för att visa på en ges ett ytterligare exempel med inverterade ackord.

Tab arpeggio inverterade ackord

Det finns ändlösa sätt att skapa arpeggion efter ackord. Bland de ackord som mest används utöver vanliga dur- och mollackord är fyratonersackord som dur-7, moll-7, dominant-7 och halvdim.

Spelexempel

Ett spelexempel som visar hur arpeggion kan användas för klassisk gitarr är Estudio (pdf) av Francisco Tárrega.

Ackorden är utsatta, vilka kan vara bra att se men samtidigt är det fråga om mindre förflyttningar av positioner.